Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте пункти, які НЕ мають відношення до завдання. Правотворення включає:

Читайте также:
  1. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  2. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  3. VII. Домашнє завдання.
  4. Авторське право. Елементи правовідношення.
  5. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  6. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  7. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  8. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  9. Визначте моду
  10. Визначте найбільш адекватне визначення документа

Правотворення включає:

А. Науковий аналіз

Б. Оцінку дійсності

В. Тлумачення нормативних актів

Г. Реалізацію нормативно-правового акту

Д. Вироблення поглядів і концепцій майбутнього правового регулювання

Е. Опублікування нормативних актів

Ж. Облік громадської думки, пропозицій і зауважень

109. Система права НЕ включає:

А. Галузь права

Б. Інститут права

В. Традиції права

Г. Підгалузь права

Д. Норму права

110. Визначте послідовність об'єднання структурних елементів системи права (рух «знизу догори»):

А. Система права 6

Б. Галузевий інститут права 2

В. Підгалузь права 4

Г. Правова норма 1

Д. Міжгалузевий інститут 3

Е. Галузь права 5

111. Юридична практика як елемент правової системи - це:

А. Професійна діяльність юристів

Б. Правова кваліфікація фактів реального життя

В. Діяльність юрисдикційних органів щодо рішення конкретних справ

Г. Діяльність щодо створення і застосування права

Д. Взаємовідносини суб'єктів у сфері права

112. Розподіліть перелічені галузі права на: 1 - публічне та 2 – приватне право:

А. Трудове право 2

Б. Адміністративне право 1

В. Сімейне право 2

Г. Міжнародне право 1

Д. Кримінальне право 2

Е. Цивільне право 2

Ж. Конституційне право 1

З. Фінансове право 1

113. Правова сім’я загального права іменується:

А. Звичаєвим правом

Б. Традиційним правом

В. Континентальним правом

Г. Прецедентним правом

Д. Судовим правом

114. Визначте відповідність інститутів і галузей права:

1. Управлінський договір А А. Інститут сімейного права
2. Колективний договір З Б. Інститут кримінального права
3. Усиновлення А В. Інститут цивільного права
4. Спадкування В Г. Інститут міжнародного права
5. Необхідна оборона Б Д. Інститут конституційного права
6. Екстрадиція Г Е. Інститут адміністративного права
7. Громадянство Д З. Інститут трудового права

115. Визначте відповідність правових систем та їх характеристик:

1. Міське право Ж А. Єдність найпоширенішого джерела права
2. Загальне право А Б. Досконалість розробки приватно-правових норм
3. Римське право Б В. Авторитет законодавчих актів
4. Континентальне право В Г. Звичне слідування об'єктивно сформованим правилам
5. Релігійно-традиційне право Д Д. Переважне значення національних культів та ритуалів
6. Соціалістичне право Е Е. Пріоритет підзаконних актів
7. Звичаєве право Г Ж. Локальне регулювання всіх відносин правової сфери

116. Визначте пункти, які відносяться до характеристики концепцій співвідношення міжнародного права та внутрішнього права держави:

А. Міжнародне право домінує над внутрішнім правом держави

Б. Дія міжнародного права врівноважується дією внутрішнього права держави

В. Міжнародне право та внутрішнє право держави відокремлені та діють у різних сферах

Г. Міжнародне право після ратифікації переходить на рівень внутрішнього права держави і втрачає своє самостійне значення

Д. Міжнародне право регулює тільки відносини за участю іноземних суб'єктів

Е. Дія міжнародного права підлягає внутрішньому праву держави

Ж. Суб'єктами міжнародного права є тільки держави і міжнародні організації

117. Визначте послідовність об'єднання понять (від більшого до меншого):

А. Санкція норми 7

Б. Джерела права 2

В. Стаття нормативно-правового акту 5

Г. Правова норма 6

Д. Галузь законодавства 4

Е. Правова система 1

Ж. Система законодавства 3

118. Структурним елементом системи права є:

А. Стаття закону

Б. Галузь права

В. Диспозиція норми

Г. Стаття нормативно-правового акту

Д. Санкція норми

119. Правова сім’я, правова система і система права співвідносяться так, що:

А. Система містить у собі правову сім’ю та правову систему

Б. Правова сім’я містить у собі правову систему та систему права

В. Правова сім’я, правова система і система права позначають одне правове явище

Г. Правова система містить у собі систему права і правову сім’ю

Д. Система права, правова система і правова сім’я позначають відокремлені правові явища

120. До матеріальних галузей права НЕ відноситься:

А. Сімейне право

Б. Господарське право

В. Кримінальне право

Г. Трудове право

Д. Цивільне процесуальне право

121. Визначте послідовність об'єднання норм (від меншого до більшого)

А. Джерела права 5

Б. Система законодавства 4

В. Правова сім’я 6

Г. Цивільне законодавство 3

Д. Норма права 1

Е. Закон України «Про міжнародне приватне право» 2

122. Визначте пункти, які відносяться до характеристики структури правової системи:

А. Галузь права

Б. Джерело права

В. Юридична практика

Г. Юридична техніка

Д. Система права

Е. Правова ідеологія

Ж. Правова сім’я

123. Усім’ї загального права домінуючим джерелом права є:

А. Закон

Б. Правовий звичай

В. Правовий прецедент

Г. Правовий звичай

Д. Юридична доктрина

124. Правова система і система права співвідносяться так, що:

А. Правова система та система права – синоніми

Б. Правова система містить у собі частину системи права

В. Система права містить у собі правову систему

Г. Система права є частиною правової системи

Д. Правова система і система права позначають відокремлені одне від одного явища в суспільстві

125. Класифікаційними критеріями розподілу права на галузі є:

А. Співвідношення способу правового впливу та форми реалізації права

Б. Співвідношення цілей і завдань правового регулювання

В. Співвідношення предмета та методу правового регулювання

Г. Співвідношення суб'єктного складу і типу правового регулювання

Д. Співвідношення законів і підзаконних актів, які становлять основу правового регулювання

126. Сукупність способів і прийомів правового впливу на суспільні відносини - це:

А. Принцип правового регулювання

Б. Тип правового регулювання

В. Об'єкт правового регулювання

Г. Метод правового регулювання

Д. Мета правового регулювання

127. Предмет правового регулювання - це:

А. Поведінка суб'єктів у суспільстві

Б. Індивідуальні, групові та суспільні відносини

В. Однорідні суспільні відносини, що обумовлюють особливі системні зв'язки між нормами

Г. Узгодження волевиявлень учасників суспільних відносин

Д. Результат поведінки суб'єктів громадського життя

128. Система права і система законодавства співвідносяться так, що:

А. Система законодавства містить у собі систему права

Б. Система права і система законодавства – синоніми

В. Система права містить у собі систему законодавства

Г. Система законодавства і система права – відокремлені поняття

Д. Система права містить у собі частину системи законодавства

129. Офіційно виражене і визнане у суспільстві загальнообов'язкове правило поведінки, яке охороняється за допомогою державного примусу - це:

А. Звичаєва норма

Б. Канонічна норма

В. Правова норма

Г. Корпоративна норма

Д. Моральна норма

130. Розташуйте поняття відповідно до їх ієрархії (від меншого до більшого):

А. Стаття нормативно-правового акту 3

Б. Джерела права 6

В. Норма права 2

Г. Диспозиція 1

Д. Правова система 7

Е. Нормативно-правовий акт 4

Ж. Система законодавства 5

131. Зміст правової норми виражають:

А. Право, правомочність, обов'язок

Б. Гіпотеза, диспозиція, санкція

В. Інтелектуальний, вольовий, юридичний елементи

Г. Правило поведінки, заходи заохочення та покарання

Д. Заборона, зобов’язання, дозвіл

132. Визначте відповідність видів правових норм і їх характеристик:

1. Забороняюча норма Е А. Діє в межах певної території
2. Імперативна норма Ж Б. Діє на певні відносини з урахуванням їх специфіки
3. Локальна норма А В. Вказує на вибір певної норми
4. Спеціальна норма Б Г. Визначає порядок здійснення прав і виконання обов'язків
5. Процесуальна норма Г Д. Передбачає можливість вибору певного варіанту поведінки
6. Колізійна норма В Е. Визначає варіант небажаної поведінки
7. Диспозитивна норма Д Ж. Передбачає категоричний варіант поведінки

133. Визначте пункти, які відносяться до способів викладення норм у нормативно-правових актах:

А. Одна норма завжди викладається в декількох статтях

Б. Одна норма завжди викладається в статті закону та підзаконного акту

В. Одна норма викладається в одній статті

Г. Кожна норма викладена в Конституції та кодексі

Д. В одній статті викладається кілька норм

Е. Одна норма викладається в декількох статтях

134. Норма права, що визначає вибір закону - це:

А. Диспозитивна норма

Б. Колізійна норма

В. Оперативна норма

Г. Уповноважуюча норма

Д. Ситуаційна норма

135. Визначте відповідність видів норм права та їх закріплення в нормативно-правових актах:

1. Установча норма В А. Конституція України набуває чинності з дня її прийняття
2. Оперативна норма А Б. Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на момент скоєння цього діяння
3. Колізійна норма Б В. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави
4. Забезпечувальна норма Д Г. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів громадянського стану
5. Дефінітивна норма Г Д. Держава забезпечує створення умов для медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу

136. Визначте відповідність видів правових норм і їх характеристик:

1. Оперативна норма Б А. Встановлення основного змісту юридичних понять
2. Зобов'язуюча норма Е Б. Встановлення меж дії нормативно-правових актів
3. Норма-дефініція А В. Встановлення основи для правової кваліфікації фактичних ситуацій
4. Уповноважуюча норма Ж Г. Забезпечення здійснення прав і обов'язків
5. Матеріальна норма В Д. Встановлення регулювання комплексу подібних відносин
6. Загальна норма Д Е. Встановлення міри необхідної поведінки
7. Охоронна норма Г Ж. Встановлення міри можливої поведінки

137. Частина правової норми, що містить умови, наявність яких обумовлює дію даної норми - це:

А. Санкція правової норми

Б. Диспозиція правової норми

В. Гіпотеза статті

Г. Диспозиція статті

Д. Гіпотеза правової норми

138. Оперативними називаються норми, які:

А. Містять визначення правових понять і категорій

Б. Визначають межі дії нормативно-правових актів

В. Містять гарантії здійснення прав і обов'язків

Г. Визначають вибір закону

Д. Закріплюють заходи державного примусу

139. Визначте пункти, що характеризують види правових норм за роллю в правовому регулюванні:

А. Колізійні

Б. Забороняючі

В. Оперативні

Г. Забезпечувальні

Д. Імперативні

Е. Диспозитивні

Ж. Уповноважуючі

140. Не відноситься до характеристики вольового елементу в змісті норми права:

А. Норма права - результат вольової цілеспрямованої діяльності

Б. Норма права закріплює волю держави

В. Норма права регулює тільки усвідомлену поведінку людей

Г. Норма права регулює тільки вольову поведінку людей

Д. Норма права закріплює правило поведінки, яке владно запропоноване законодавцем

141. Визначте відповідність видів норм і критеріїв їх виділення:

1. Конституційна норма Г А. За способом правового впливу
2. Диспозитивна норма Е Б. За функціями права
3. Заборонна норма А В. За роллю в механізмі правового регулювання
4. Охоронна норма Б Г. За предметом правового регулювання
5. Колізійна норма В Д. За колом осіб
6. Спеціальна норма Д Е. За методом правового регулювання

142. Частина правової норми, що містить правило поведінки, яке виступає критерієм оцінки поведінки як правомірної або неправомірної - це:

А. Санкція правової норми

Б. Диспозиція правової норми

В. Санкція статті

Г. Диспозиція статті

Д. Гіпотеза правової норми

143. Частина правової норми, що містить наслідки, які наступають у випадку порушення правила поведінки - це:

А. Санкція правової норми

Б. Диспозиція правової норми

В. Санкція статті

Г. Стаття нормативно-правового акту

Д. Гіпотеза правової норми

144. Норми права, які містять владні приписи та не допускають відхилення в поведінці суб'єктів, називаються:

А. Диспозитивними

Б. Уповноважуючими

В. Імперативними

Г. Установчими

Д. Забезпечувальними

145. Норми права, які закріплюють основи соціально-економічного та політичного ладу в державі та виступають фундаментом правового регулювання суспільних відносин, називаються:

А. Диспозитивними

Б. Оперативними

В. Колізійними

Г. Установчими

Д. Забезпечувальними

146. Норми права, що дозволяють учасникам відносин самим домовитися про той або інший варіант поведінки, називаються:

А. Диспозитивними

Б. Заборонними

В. Імперативними

Г. Зобов'язуючими

Д. Забезпечувальними

147. Неповторний категорично офіційний вигляд правової норми, зміна якого тягне зміну самої норми - це її:

А. Структура

Б. Вольовий елемент

В. Інтелектуальний елемент

Г. Формальна визначеність

Д. Юридичний елемент

148. Забезпечувальні норми:

А. Містять визначення правових понять і категорій

Б. Містять правила подолання конкуренції

В. Містять гарантії здійснення прав і обов'язків

Г. Визначають межі дії закону

Д. Закріплюють примусові заходи

149. Визначте послідовність етапів аналізу правової норми:

А. Встановлення структурних елементів норми

Б. Встановлення видів гіпотези, диспозиції та санкції норми

В. Встановлення належності норми

Г. Встановлення виду норми на основі типу правового регулювання

Д. Встановлення характеру правила поведінки, яке міститься в нормі на основі способу правового впливу

Е. Встановлення виду норми на основі юридичних функцій, які виконуються правом

Ж. Встановлення сфери дії норми (приватно-правова, публічно-правова)


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.078 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав