Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання

Читайте также:
  1. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  2. VII. Домашнє завдання.
  3. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  4. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  5. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  6. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  7. Визначте моду
  8. Визначте найбільш адекватне визначення документа
  9. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  10. Визначте причини прийняття християнства.

До приватно-наукових методів теорії держави і права відносяться:

А. Метод правової компаративістики

Б. Кібернетичний метод

В. Метафізичний метод

Г. Формально-юридичний метод

Д. Метод правового моделювання

Е. Метод правового експерименту

Ж. Формально-логічний метод

12. У системі юридичних наук теорія держави і права є наукою:

А. Галузевою

Б. Історико-теоретичною

В. Міжгалузевою

Г. Прикладною

Д. Спеціальною

13. Об'єктом дослідження теорії держави і права як юридичної науки є:

А. Правові системи

Б. Методологія

В. Держава і право

Г. Суспільство

Д. Політична система

14. Визначте відповідність методів дослідження держави і права та характеристик цих методів:

1. Діалектичний метод А. Передбачає дослідження держави і права як зовні керованих систем
2. Кібернетичний метод - А Б. Передбачає дослідження держави і права на основі взаємозв'язку та взаємодії суспільних явищ
3. Синергетичний метод - Ж В. Передбачає дослідження держави і права на основі історичних та національних особливостей розвитку суспільства
4. Формально-юридичний метод Г. Передбачає дослідження держави і права з урахуванням особливостей правових систем
5. Метод правової компаративістики Д. Передбачає дослідження держави і права у взаємодії з різними суспільними явищами та процесами
6. Соціологічний метод - Д Е. Передбачає дослідження держави і права у взаємозв'язку з різними правовими явищами
7. Етнографічний метод - В Ж. Передбачає дослідження держави і права як самокерованих систем

15. До предмету теорії держави і права відносяться:

А. Правова ідеологія

Б. Принципи права

В. Юридична техніка

Г. Функції права

Д. Функції держави

16. Визначте відповідність функцій теорії держави і права як науки та їх характеристик:

1. Онтологічна Д А. Встановлення та визначення нових закономірностей розвитку держави і права
2. Організаторська Ж Б. Встановлення і визначення стратегії здійснення влади в державі
3. Методологічна Е В. Встановлення і визначення тенденцій та перспектив розвитку держави і права
4. Еврістична А Г. Встановлення і визначення концептуальних підходів до дослідження держави і права
5. Політична Б Д. Встановлення і визначення державно-правових явищ та їх ознак
6. Ідеологічна Г Е. Встановлення і визначення способів, прийомів та засобів дослідження держави і права
7. Прогностична В Ж. Встановлення та визначення тактики здійснення влади в державі

17. Назвіть представника науки правової компаративістики:

А. Р. Давід (Франція)

Б. П.М.Рабінович (Україна)

В. Г.Дж.Берман (США)

Г. В.К.Мамутов (Україна)

Д. С.С.Алексєєв (Росія)

18. Значення методології теорії держави і права проявляється у:

А. Забезпеченні класового підходу до дослідження держави і права

Б. Забезпеченні історичної спрямованості дослідження держави і права

В. Забезпеченні цілей дослідження держави і права

Г. Забезпеченні об'єктивної вірогідності дослідження держави і права

Д. Забезпеченні соціальної обумовленості дослідження держави і права

19. Методологічна основа теорії держави і права включає:

А. Кібернетику та синергетику

Б. Матеріалістичну та ідеалістичну діалектику

В. Математичний метод пізнання права

Г. Процес якісного та кількісного виміру діючого права

Д. Співвідношення індуктивного і дедуктивного способів вивчення діючого права

20. Система методів, сукупність способів і прийомів дослідницької діяльності - це:

А. Предмет дослідження

Б. Концепція дослідження

В. Гіпотеза дослідження

Г. Методологія дослідження

Д. Методика дослідження

21. Визначте пункти, що відносяться до функцій теорії держави і права як науки:

А. Констатаційна

Б. Політична

В. Емпірична

Г. Аксіологічна

Д. Компаративна

Е. Ідеологічна

Ж. Експериментальна

22. Значення порівняльного дослідження правових явищ в умовах вихідної правової культури й правової культури, що склалася раніше, визначається за допомогою методу:

А. Статистичного

Б. Монографічного

В. Історичного

Г. Етнографічного

Д. Експериментального

23. До приватно-наукових методів теорії держави і права відносяться:

А. Системно-структурний, формально-логічний

Б. Історичний, порівняльний

В. Порівняльного правознавства, формально-юридичний

Г. Діалектичний, схоластичний

Д. Кібернетичний, синергетичний

24. Мононорми - регулятори поведінки в суспільстві:

А. Аристократичному

Б. Демократичному

В. Додержавному

Г. Капіталістичному

Д. Соціалістичному

25. Визначте послідовність етапів наукового дослідження в теорії держави і права:

А. Визначення цілей і завдань дослідження 4

Б. Обґрунтування гіпотези дослідження 5

В. Збір науково-правової інформації 6

Г. Визначення об'єкта та предмета дослідження 2

Д. Обґрунтування результатів дослідження 8

Е. Формування нової науково-правової інформації 7

Ж. Впровадження результатів дослідження 9

З. Обґрунтування методів дослідження 3

І. Обґрунтування напрямку дослідження 1

26. Влада в умовах первісного суспільства мала характер:

А. Довірчий

Б. Примусовий

В. Політичний

Г. Економічний

Д. Суспільний

27. До ознак звичаю НЕ відноситься:

А. Складається історично

Б. Забезпечується державним примусом

В. Виражає єдність моралі, релігії та властиво правилам поведінки

Г. Не містить розподілу на права і обов'язки

Д. Здійснюється на основі звички та сили авторитету суспільної влади

28. Звичай у додержавному суспільстві є мононормою, оскільки в ньому:

А. Поєднується авторитет суспільної влади і державного примусу

Б. Відсутній розподіл на права і обов'язки

В. Відсутні гіпотеза, диспозиція, санкція

Г. Поєднуються інтереси всіх членів суспільства

Д. Втілюється єдиний для всього суспільства ідеал справедливості

29. Особливістю організації влади у додержавному суспільстві є те, що вона:

А. Виражає інтереси економічно панівного класу

Б. Відокремлена від суспільства

В. Заснована на примусі

Г. Заснована на силі авторитету

Д. Обмежена правом

30. Особливість східного (азіатського) шляху появи держави полягає у:

А. Ранньому розшаруванні суспільства на класи

Б. Формуванні приватної власності на землю та засоби виробництва

В. Необхідності утримання у підпорядкуванні експлуатованих мас

Г. Встановленні державної власності на землю і засоби виробництва

Д. Ускладненні соціальної структури суспільства

31. В основу роботи Ф. Енгельса «Походження родини, приватної власності та держави» покладені праці вченого-етнографа:

А. Ч. Дарвіна

Б. Л. Моргана

В. Ж. Ламарка

Г. Л. Леві-Строса

Д. М. Міклухо-Маклая

32. Визначте пункти, що відносяться до великих суспільних поділів праці у додержавному суспільстві:

А. Відділення рибальства

Б. Відділення скотарства від землеробства

В. Відділення військової справи

Г. Відділення ремесла від скотарства та землеробства

Д. Відділення торгівлі

Е. Відділення писемності

33. Визначте відповідність теорій походження держави і права та характеристик цих теорій:

1. Психологічна Б А. Перерозподіл територіальних володінь, встановлення органів, які примусово забезпечують управління
2. Договірна Е Б. Негласна угода про реалізацію управлінських потреб
3. Насильства А В. Формування тотальних кланових відносин
4. Патріархальна В Г. Політичне закріплення майнових амбіцій
5. Теологічна Ж Д. Авангардне виділення «білих комірців»
6. Класова Г Е. «Якийсь ареопаг», рішенням якого забезпечується захист всіх і кожного
7. Управлінська Д Ж. Установлення незмінного порядку «на вічні часи»

34. Визначте відповідність теорій походження держави і права та їх ключових понять:


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.055 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав