Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте пункти, ЩО НЕ мають відношення до завдання.

Читайте также:
  1. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  2. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  3. VII. Домашнє завдання.
  4. Авторське право. Елементи правовідношення.
  5. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  6. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  7. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  8. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  9. Визначте моду
  10. Визначте найбільш адекватне визначення документа

Влада у додержавному суспільстві характеризується наступними ознаками:

А. Являє собою громадське самоврядування

Б. Ґрунтується на поділі влади

В. Здійснюється в рамках роду і виражає його волю

Г. Здійснюється спеціально вповноваженими органами і особами

Д. Фінансується за рахунок системи податків і зборів

Е. Вищим органом влади є загальні збори

Ж. Ґрунтується на авторитеті та не дає ніяких привілеїв

36. Визначте послідовність етапів формування держави і права відповідно до класової теорії:

А. Поява приватної власності 7

Б. Перехід від збираючої економіки до виробничої 1

В. Виділення купецтва 4

Г. Підвищення продуктивності праці 5

Д. Поділ суспільства на класи 8

Е. Поява механізму, що забезпечує статус-кво в соціально неоднорідному суспільстві 9

Ж. Відділення скотарства від землеробства 2

З. Поява надлишкового продукту 6

І. Відділення ремесла від скотарства та землеробства 3

37. Визначте послідовність етапів розвитку людського суспільства («знизу нагору»):

А. Цивілізоване суспільство 4

Б. Демократичне суспільство 5

В. Праобщина 1

Г. Аристократичне суспільство 6

Д. Родова громада 2

Е. Племінна організація суспільства 3

Ж. Державна організація суспільства 7

38. Визначте пункти, що відносяться до механізму організації та здійснення влади у додержавному суспільстві:

А. Загальні збори роду

Б. Збори авторитетних членів роду

В. Загальні збори всіх дорослих членів роду

Г. Вождь роду

Д. Рада виборних представників роду

Е. Рада старійшин

Ж. Рада, яка призначається вождем роду

39. Визначте пункти, що ввідносяться до характеристики основних історичних способів формування права:

А. Закріплення правил етикету

Б. Відправлення правосуддя

В. Визнання ділових звичаїв

Г. Систематизація моральних норм

Д. Санкціонування звичаю

Е. Формування традицій

Ж. Законотворчість

40. Із приватною власністю походження держави пов'язує теорія:

А. Патріархальна

Б. Договірна

В. Психологічна

Г. Теологічна

Д. Класова

41. Представниками договірної теорії походження держави і права є:

А. Дж. Локк, Г. Гроцій, Т. Гоббс

Б. Є. Михайловський, Л. Бакунін, Г. Шершеневич

В. К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ульянов

Г. Аристотель, А. Гамільтон, Г. Гуго

Д. Платон, Прудон, Фрезер

42. Держава походить з родини, є результатом її розростання відповідно до теорії:

А. Психологічної

Б. Теологічної

В. Патріархальної

Г. Договірної

Д. Органічної

43. Поняття «ведучі» та «ведені» використовуються в якості вихідних теорією походження держави:

А. Класової

Б. Психологічної

В. Насильства

Г. Космічної

Д. Управлінської

44. Основоположником теологічної теорії походження держави прийнято вважати:

А. Ф. Бекона

Б. Л. Петражицького

В. Є. Трубецького

Г. Х. Аквінського

Д. Н. Макіавелі

45. Назвіть основні види регуляторів поведінки, виходячи з їх формальної визначеності:

А. Ціннісні і технічні

Б. Традиційні і виняткові

В. Нормативні і індивідуальні

Г. Релігійні і моральні

Д. Загальні і спеціальні

46. Визначте пункти, що відносяться до характеристики співвідношення держави і права:

А. Держава і право врівноважують один одного

Б. Держава і право незалежні одне від одного

В. Держава вище права, встановлює його для суспільства

Г. Держава захищає право, але сама йому не підкоряється

Д. Держава санкціонує право, що формується в суспільстві, і сама підкоряється суспільству

Е. Держава підлегла праву та слідує йому

Ж. Держава і право функціонують автономно та взаємодіють лише в умовах надзвичайного стану

47. Сутність права полягає у:

А. Забезпеченні стабільності державної влади

Б. Захисті прав громадян

В. Встановленні законності

Г. Забезпеченні регулювання суспільних відносин

Д. Захисті суверенітету держави

48. У змісті права прийнято виділяти:

А. Ретроспективне та проспективне

Б. Моральне і загально-соціальне

В. Політичне і ідеологічне

Г. Об'єктивне і суб'єктивне

Д. Абстрактне і конкретне

49. Право і політика співвідносяться так, що:

А. Формування права обумовлене винятково внутрішньою політикою держави

Б. Формування права завжди обумовлено зовнішньою політикою держави

В. Право є основою і засобами вираження політики

Г. Право завжди закріплює фактично сформовані політичні відносини

Д. Право і політика опосередковують відокремлені сфери суспільного життя

50. Визначте відповідність функцій права і їх характеристик:

1. Виховна Г А. Повідомлення суб'єктів суспільного життя про напрямки регулювання суспільних відносин
2. Громадянської згоди В Б. Встановлення правил поведінки, закріплення прав і обов'язків
3. Соціального захисту Е В. Регламентація суспільних відносин відповідно до уявлень суспільства про загальнолюдські цінності
4. Інформаційна А Г. Формування позитивної правосвідомості членів суспільства
5. Охоронна Ж Д. Формування правил цивілізованого спілкування членів суспільства
6.Комунікативна Д Е. Забезпечення ціннісного ставлення до людини і її прав
7. Регулятивна Б Ж. Забезпечення захисту суб'єктивних прав і виконання юридичних обов'язків

51. Норми, що регулюють ставлення людини до природи, називаються:

А. Санітарними

Б. Природними

В. Технічними

Г. Екологічними

Д. Гігієнічними

52. Визначте співвідношення права та звичаю:

А. У сучасному суспільстві будь-який звичай є правовим

Б. Звичаєві норми в сучасному суспільстві замінені правом

В. Звичаєві норми забороняються законодавством з урахуванням його вдосконалення

Г. Звичай є історичною передумовою виникнення права

Д. Право і звичай завжди взаємовиключають одне одного

53. Визначте відповідність норм, що діють у суспільстві, і їх характеристик:

1. Корпоративні В А. Регулюють відносини в етичній сфері
2. Канонічні Д Б. Складаються як результат реагування на потреби регулювання
3. Моральні А В. Регулюють відносини всередині колективних утворень
4. Звичаєві Ж Г. Регулюють ставлення індивідів до природи
5. Правові Е Д. Регулюють відносини в духовній сфері
6. Фактичні Б Е. Регулюють відносини в сфері забезпечення життєдіяльності індивіда та суспільства
7. Технічні Г Ж. Регулюють відносини в загально-побутовій сфері

54. Розсуд держави, відступ від права, свавілля характеризують концепцію взаємодії держави і права, яка називається:

А. Функціональною

Б. Природньо-правовою

В. Антидемократичною

Г. Етатичною

Д. Аморальною

55. Стан економіки та економічні відносини припускають обумовленість права:

А. Політичну

Б. Матеріальну

В. Соціальну

Г. Аксіологічну

Д. Індустріальну

56. Визначте пункти, ЩО НЕ мають відношення до соціальних норм:

А. Санітарно-гігієнічні норми

Б. Корпоративні норми

В. Технічні норми

Г. Моральні норми

Д. Звичаєві норми

Е. Правові норми

Ж. Агрохімічні норми

57. Право та економіка співвідносяться так, що:

А. Право є первинним стосовно економіки

Б. Право і економіка опосередковують відокремлені сфери суспільного життя

В. Право обумовлює виникнення економічних закономірностей у розвитку суспільства

Г. Право обумовлене економічними відносинами

Д. Право виникає для регулювання винятково економічних відносин у суспільстві

58. Визначте пункти, що характеризують співвідношення права і економіки:

А. Право обумовлене економічними відносинами

Б. Право є первинним стосовно економіки

В. Право та економіка опосередковують відокремлені сфери суспільного життя

Г. Економіка первинна стосовно права

Д. Право обумовлює виникнення економічних закономірностей у розвитку суспільства

Е. Право виникає для регулювання винятково економічних відносин у суспільстві

Ж. Право, обумовлене економікою, у свою чергу, регулює економічні відносини

59. Соціальна цінність права полягає у:

А. Здатності права регулювати суспільні відносини

Б. Закріпленні волі панівного класу

В. Здатності права задовольняти потреби та інтереси людини

Г. Закріпленні державної волі

Д. Здатності права виступати як засіб здійснення державної політики

60. Основні напрямки правового впливу, що виражають сутність права, - це:

А. Правові відносини

Б. Правові акти

В. Правомірна поведінка

Г. Функції права

Д. Галузі права

61. Основні функції права - це:

А. Штрафна та правопоновлююча

Б. Комунікативна та інформаційна

В. Регулятивна і охоронна

Г. Ідеологічна і виховна

Д. Політична і економічна

62. У статиці та динаміці проявляє себе функція права:

А. Охоронна

Б. Регулятивна

В. Виховна

Г. Комунікативна

Д. Соціальна

63. Об'єктивне і суб'єктивне в змісті права співвідносяться так, що:

А. Об'єктивне є частиною суб'єктивного

Б. Об'єктивне містить у собі суб'єктивне

В. Суб'єктивне містить у собі об'єктивне

Г. Вони співпадають

Д. Вони опосередковують зміст права відокремлено одне від одного

64. «Належне» та «існуюче» у праві співвідносяться так, що:

А. «Належне» заперечує «існуюче»

Б. «Існуюче» виключає «належне»

В. «Існуюче» на рівні нормативності права стає «належним»

Г. «Належне» та «існуюче» разом забезпечують регулятивні властивості права

Д. «Належне» та «існуюче» становлять зміст охоронної функції права

65. Визначте співвідношення правового та нормативно-правового актів:

А. Закон завжди є правовим актом, а підзаконний акт – тільки нормативно-правовим

Б. Поняття нормативно-правового та правового актів збігаються

В. Будь-який нормативно-правовий акт є правовим актом

Г. Будь-який правовий акт є нормативно-правовим актом

Д. Поняття нормативно-правового та правового актів відокремлені одне від одного

66. До джерел права НЕ відноситься:

А. Зразковий статут

Б. «Формуляр»

В. Зовнішньоекономічний договір

Г. Міжнародна угода

Д. Підзаконний акт

67. Визначте відповідність джерел (форм) права та їх характеристик:

1. Юридичний прецедент В А. Найважливіший спосіб офіційного вираження єдиної волі колективного суб'єкта правотворчості
2. Правовий звичай Ж Б. Спосіб офіційного вираження результату «єднальної правотворчості»
3.Юридична доктрина Е В. Спосіб офіційного вираження найбільш значимих еталонів рішення юридичних справ
4.Закон А Г. Спосіб офіційного вираження результату конкретизації закону
5. Підзаконний акт Г Д. Спосіб офіційного вираження результату узгодження правотворчої волі політично пануючих організацій співтовариства
6.Типовий договір Б Е. Спосіб офіційного вираження найбільш значимих ідеологічних підходів до рішення юридичних справ
7. Міжнародна угода Д Ж. Спосіб офіційного вираження зразків поведінки, які юридично відбулися

68. Визначте пункти, які НЕ відносяться до порядку введення в дію закону:

А. З дня підписання

Б. З дати, зазначеної в тексті закону

В. З дня опублікування

Г. Після закінчення місяця від дня опублікування

Д. Після закінчення 10 днів з моменту офіційного опублікування

Е. З дня офіційного опублікування

Ж. З дня прийняття

69. Визначте відповідність видів юридичних актів і їх характеристик:

1. Нормативно-правовий акт Б А. Юридичний акт-документ, який закріплює результат юридичної діяльності
2. Інтерпретаційний акт Е Б. Юридичний акт-документ, який закріплює напрямки правового регулювання
3.Підзаконний акт Ж В. Юридичний акт-документ, який закріплює правову кваліфікацію суспільних відносин
4.Індивідуально-правовий акт В Г. Юридичний акт-документ, який закріплює основні напрямки правового регулювання
5. Правовий акт А Д. Юридичний акт-документ, який владно закріплює правову кваліфікацію суспільних відносин
6. Правозастосовчий акт Д Е. Юридичний акт-документ, який закріплює результат встановлення змісту напрямків правового регулювання
7. Законодавчий акт Г Ж. Юридичний акт-документ, який закріплює конкретні напрямки правового регулювання

70. Визначте відповідність зазначених понять та їх характеристик:

1.Вища сила закону Д А. Поширення нового закону на відносини, які виникли до початку його дії та наслідки цих відносин ще не завершилися
2.Негайна дія закону Г Б. Поширення нового закону на відносини, які виникли до початку його дії та наслідки цих відносин вже завершилися
3.Пряма дія закону Ж В. Поширення закону на всі основні, що забезпечують життєдіяльність індивіда та суспільства, відносини, підпорядкування йому всіх сфер правової системи
4. Проста зворотня дія закону А Г. Поширення закону на відносини, що виникли після початку його дії
5.Переживання старого закону Е Д. Поширення закону на всі основні, що забезпечують життєдіяльність індивіда та суспільства, відносини, підпорядкування йому всіх інших джерел права
6.Верховенство закону В Е. Поширення закону на відносини, що виникли за його дії та оцінюються за дії іншого закону
7. Ревізійна зворотня дія закону Б Ж. Безпосередня регулююча дія закону, яка не потребує додаткового прийняття юридичних норм

71. Принципом дії нормативно-правового акту в часі є:

А. Локальна дія

Б. Спеціальна дія

В. Ретроактивна дія

Г. Обґрунтована дія

Д. Індивідуальна дія

72. Видом нормативного договору є:

А. Колегіальний договір

Б. Міжнародний договір

В. Трудовий договір

Г. Інвестиційний договір

Д. Зовнішньоекономічний договір

73. За загальним правилом закон вводиться в дію:

А. Від дня офіційного оголошення

Б. Від дня опублікування в офіційному джерелі

В. Через 10 днів від дня офіційного опублікування

Г. Через 5 днів від дня прийняття

Д. Через 30 днів від дня офіційного обнародування

74. Джерело права - це:

А. Форма вираження державної волі

Б. Наказ суверена

В. Засіб вираження волевиявлення народу

Г. Форма забезпечення класового панування

Д. Спосіб зовнішнього вираження регуляторів поведінки

75. Визначте загальний термін для позначення понять «нормативний договір» і «юридичний прецедент»:

А. Правовий акт

Б. Кодифікований акт

В. Спосіб посвідчення прав і обов'язків

Г. Спосіб надання правилам поведінки якостей правових норм

Д. Правозастосовчий акт

76. Правовий звичай - це:

А. Основний регулятор поведінки у додержавному суспільстві

Б. Традиційний етикет судочинства

В. Закріплений в законодавстві діловий звичай

Г. Історично сформоване правило, яке забезпечується державою

Д. Висловлення відомого юриста, визнане загальнообов'язковим

77. Невизначеністю часу дії та неперсоніфікованістю адресата характеризується:

А. Індивідуально-правовий акт

Б. Спеціальний акт

В. Правозастосовчий акт

Г. Нормативно-правовий акт

Д. Правовий акт

78. Поширення нового закону на відносини, які виникли до початку його дії, - це:

А. Пряма дія закону

Б. Основна дія закону

В. Негайна дія закону

Г. Зворотня дія закону

Д. Переживання старого закону

79. Територіальна юрисдикція держави НЕ поширюється на:

А. Внутрішні органи

Б. Континентальний шельф

В. Цивільні морські суда в іноземному порту

Г. Військово-морські суда

Д. Дипломатичні місії в країні перебування

80. Дія нормативно-правового акту за колом осіб у випадку здійснення адміністративного або кримінального правопорушення поширюється на:

А. Главу офіційної делегації

Б. Консула

В. Посла

Г. Військового аташе

Д. Перекладача посольства

81. Прецедент, що виникає в процесі тлумачення норм статутного права, називається:

А. Креативним

Б. Переконливим

В. Стверджувальним

Г. Деклараторним

Д. Спеціальним

82. Джерело права, що визначається як акт узгодження волевиявлень учасників суспільних відносин, який забезпечується державою, називається:

А. Нормативно-правовий акт

Б. Правовий акт

В. Підзаконний акт

Г. Нормативний договір

Д. Зовнішньоекономічний договір

83. Правові ідеї, які визнані в суспільстві та охороняються державою, забезпечують однакове рішення юридичних справ, - це:

А. Правова ідеологія

Б. Узагальнення юридичної практики

В. Юридична доктрина

Г. Юридичний прецедент

Д. Акти вищої судової влади

84. Судова практика в упорядкуванні суспільних відносин виконує функцію:

А. Забезпечення правильного застосування юридичних норм

Б. Контролю за якістю законодавства

В. Регулювання відносин учасників судового процесу

Г. Піднормативного регулювання суспільних відносин

Д. Визначення ефективності дії права


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.175 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав