Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методика в.у.м. як наука

Читайте также:
  1. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  2. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  3. II. Экономика как наука
  4. III. 2. "НОРМАЛЬНАЯ" НАУКА
  5. Lt;question>Когда возникла политическая наука?
  6. V Методика проведення уроку
  7. XIV. Светские наука, культура, образование
  8. Альтернативная наука – наука как коммуникация
  9. Амирханов Х.А. Каменный век Южной Аравии. – М.: Наука. – 693 с.
  10. Анатомо-физиологические особенности и методика исследования почек и мочевыделительной системы у детей
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

методика викладання української мови як наука досліджує процес навчання української мови, розкриває закономірності засвоєння різних сторін мови, визначає і вмотивовує засоби передачі знань учням.

Методика викладання української мови як наука прагне віднайти шляхи найбільш результативного навчання, зокрема визначити мету викладання мови, обґрунтувати принципи навчання з урахуванням закономірностей засвоєння фонетики, лексики, граматики, правопису тощо, вмотивувати найекономніші і найефективніші методи й прийоми навчання, вчить виявляти недоліки у викладанні і долати їх. "Від успішного розвитку методики, безпосередньо пов'язаної з життям, з школою, великою мірою залежить ступінь піднесення культури народу",— так визначає суспільне значення методики викладання мови С. Г. Бархударов.

Методика викладання української мови як навчальна дисципліна знайомить з метою і завданням вивчення мови в школі, із закономірностями засвоєння мови як системи, з методичними засобами навчання мови, допомагає критично оцінювати методичну спадщину минулого, узагальнювати передовий досвід сучасної школи. Методична теорія допомагає вчителю вибирати засоби навчання, надаючи перевагу найефективнішим, тим самим застерігаючи від помилок у доборі дидактичного матеріалу та використанні методів і прийомів навчання, в організації навчального процесу.

Методика викладання української мови озброює вчителя системою науково-педагогічних ідей. Керуючись ними, вчитель має змогу передбачити результати навчання рідної мови під час використання тих або інших засобів навчання. Своїми висновками і рекомендаціями методика викладання української мови допомагає вчителеві раціонально будувати уроки з мови, показує, як зробити процес навчання мови ефективним, як поєднати його з удосконаленням пізнавальних здібностей учнів, як формувати національно свідому, духовно багату мовну особистість, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).

Відповідно до поставленої мети головними завданнями навчання української мови є:

— виховання потреби у вивченні рідної мови;

— формування духовного світу учнів, цілісних світоглядів уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів шляхом через мову до культурних надбань рідного народу і людства;

— вироблення у школярів умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань з дотриманням українського мовленнєвого етикету;

— засвоєння учнями базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок;

— ознайомлення учнів з мовною системою як основою для формування нових, мовленнєвих умінь і навичок.

Передовий досвід вітчизняної і зарубіжної шкіл — також досить важливе джерело розвитку методичної теорії. Досвід учителів, що досягають найкращих показників у навчанні і вихованні дітей, може збагатити методику, якщо вивчення та аналіз їх роботи будуть спрямовані на узагальнення передового, що є в цьому досвіді, з наступним перенесенням його в масову школу.

Сучасну теорію методики викладання української мови, безумовно, збагачує і критичне використання методичної спадщини, зокрема ідей Ф. І. Буслаєва, К. Д. Ушинського, І. І. Срезневського та інших методистів про велике освітньо-виховне значення рідної мови, про принципи побудови системи занять.

4. Мета, особливості і структура курсу методики викладання української мов.Мета - озброїти майбутнього вчителя не тільки теорією цієї науки, а йнайефективнішими методами і прийомами викладання рідної мови на сучасному етапі розвитку школи.

Завдання вивчення полягають: сформувати у школярів уміння осмислено читати, говорити і писати, збагачувати мовлення учнів, дати базові відомості з мови і літератури, розвивати увагу і інтерес до

мовлення, сприяти загальному розвитку і вихованню учнів. Ці завдання виконуються з урахуванням вікових

особливостей учнів, їхнього життєвого досвіду, набутих умінь і навичок.

Завдання при вивченні курсу методики української мови:

1. Усвідомити вимоги шкільної програми,

2. Зрозуміти структуру шкільним підручників.

3. Засвоїти теоретичні основи методики в обсязі викладеному в підручнику.

4. Ознайомитись з практикою роботи вчителів.

5. Навчитись визначити конкретні методи, прийоми і навчальний матеріал з кожного розділу шкільного курсу мови.

6. Виробити навички планування навчального процесу з мови і реалізувати план роботи в ході викладання.

Методика викладання української мови як наука досліджує процес навчання української мови, розкриває закономірності засвоєння різних сторін мови, визначає і вмотивовує засоби передачі знань учням.

Методика викладання української мови озброює вчителя системою науково-педагогічних ідей. Керуючись ними, вчитель має змогу передбачити результати навчання рідної мови під час використання тих або інших засобів навчання. Своїми висновками і рекомендаціями методика викладання української мови допомагає вчителеві раціонально будувати уроки з мови, показує, як зробити процес навчання мови ефективним, як поєднати його з удосконаленням пізнавальних здібностей учнів, як формувати національно свідому, духовно багату мовну особистість, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).

 

14.Комунікативна змістова лінія програми. Види мовленнєвої діяльності.

І. Аудіювання (слухання – розуміння) уміти сприймати і розуміти мовні одиниці різного рівня,

мовлення вчителя, нескладні за змістом тексти.

ІІ. Говоріння (усне діалогічне й монологічне мовлення).

Культура мовлення.

Сфери спілкування: особистісна, навчальна, соціально-опобутова, світ природи: уміти сприймати й будувати діалогічні й монологічні. висловлювання в межах зазначених сфер згідно етикетних

норм;

Усталені слова і словесні формули на вираження: привітання, подяки, вибачення, запрошення, відмови, згоди / незгоди тощо: уміти доречно вживати усталені слова і словесні формули залежно від ситуації.

ІІІ. Письмо (писемне мовлення)

Списування і письмо з голосу, складання текстів, розповідей та описів: уміти списувати і писати з голосу, дотримуючись вимог до швидкості письма, культури запису, правил графіки й орфографії; уміти колективно складати тексти розповіді й описи та записувати їх.

ІV. Читання

Коло читання: фольклорні й авторські тексти різних жанрів і стилів на соціальноопобутові та моральнооетичні теми, про Україну, державні символи, видатних людей: знати імена і прізвища письменників; розрізняти жанри текстів; уміти читати вголос плавно, в міру швидко, правильно, свідомо, виразно; уміти читати мовчки та розуміти.

Навчальні тексти: художні й навчальні тексти.

29. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Класифікація методів навчання мови

Мовознавець Біляєв Олександр Михайлович виділяє такі методи навчання української мови в школі:

усний виклад матеріалу вчителем;

бесіда вчителя з учнями (евристичного, повторювального або узагальнюючого характеру);

спостереження учнів над мовою;

метод вправ;

робота з підручником, посібником, іншим джерелом.

Рекомендується на уроці вдаватися до комбінації різних методів при одному домінуючому.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав