Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема №1: Господарське право в системі права. Господарські правовідносини

Читайте также:
  1. F) До прекращения дела обвиняемому должно быть разъяснено право возражать против такого основания.
  2. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  3. I . Понятие и признаки правовых норм.
  4. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя информатики
  5. I. Нормативные правовые акты
  6. I. Понятие и виды источников (форм) права.
  7. I. Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений.
  8. I. Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений.
  9. I. Правовой обычай.
  10. I. Правомерное поведение личности.

Мета заняття:закріпити знання поняття господарське право, з’ясувати предмет, метод та принципи господарського права як самостійної галузі права, визначити поняття та зміст господарських правовідносин, джерела господарського права. Закріпити знання поняття та ознак господарської діяльності, визначити види господарських правовідносин, навчити відрізняти комерційну діяльність суб’єктів господарювання, від некомерційної.

 

Опорні поняття теми:господарське право, господарська діяльність, господарські правовідносини, методи, принципи та джерела господарського права, поняття господарської діяльності та його видів.

 

Питання лекції:

1. Предмет регулювання господарського права.

2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види.

3. Методи господарського права.

4. Господарське законодавство.

 

Питання семінарського заняття:

1. Поняття, ознаки та загальна характеристика господарського права

2. Предмет та методи господарського права

3. Поняття, принципи, ознаки господарського діяльності

4. Загальна характеристика видів господарського діяльності

5. Поняття, ознаки, принципи та особливості господарської комерційної діяльності

6. Здійснення державної підтримки малого та середнього підприємництва

7. Поняття, ознаки, принципи та особливості господарської некомерційної діяльності

8. Поняття та зміст господарських правовідносин

9. Види господарських правовідносин

10. Класифікація господарських правовідносин

11. Проблеми розмежування суспільних відносин, які регулюються господарським правом, та суспільних відносин, які є предметом інших галузей права

12. Співвідношення господарського права та господарського законодавства

13. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

14. Нормативні акти господарського законодавства: поняття , ознаки, види

15. Структура господарського законодавства як вертикальної ієрархічної системи нормативних актів

16. Характеристика господарського законодавства як горизонтальної системи законодавства

17. Зв'язок господарського права з іншими юридичними дисциплінами

 

Теми рефератів:

1. Поняття господарського права.

2. Поняття та різновиди господарських правовідносин.

3. Поняття підприємницької діяльності.

4. Методи правового регулювання господарських відносин.

5. Система господарського законодавства

 

Питання і завдання для самостійного вивчення:

1. Дайте визначення поняття «господарська діяльність».

2. Назвіть ознаки суспільно-корисної господарської діяльності.

3. Назвіть загальні принципи здійснення господарської діяльності.

4. На яких принципах здійснюється підприємницька діяльність?

5. Що таке некомерційна господарська діяльність?

6. Які відносини становлять сферу господарських відносин?

7. Класифікуйте господарські відносини.

8. Які методи господарського права ви знаєте?

9. Які відносини є предметом регулювання господарського законодавства?

10. У чому полягають особливості господарського законодавства?

11. На яких принципах здійснюється поєднання господарського законодавства з комерційним правом інших країн та міжнародними договорами з господарських питань?

12. Назвіть види нормативних актів господарського законодавства.

13. Яким чином визначається система господарського законодавства?

14. На які види (блоки) поділяється господарське законодавство за юридичною силою?

15. Як класифікуються господарсько-правові нормативні акти залежно від змісту їх норм?

16. Дайте загальну характеристику системи статусних (компетенційних) законів.

17. Назвіть основні нормативні акти, що регулюють відносини щодо управління майном.

18. Назвіть основні акти регулювання ринків капіталу.

Перелікнавчально-методичної літератури до теми:

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

3. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України від 06.11.1991р. №1798–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6. – ст.56.

4. Земельний кодекс України [Текст]: Закон України вiд 25 жовтня 2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України – 2002. - № 3. – Ст. 27.

5. Кодекс торговельного мореплавства України[Текст]: Закон України вiд 23 травня 1995 р. № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1995. - № 47. – Ст. 349.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст]: Закон України від 07 грудня 1984р. // Відомості Верховної Ради України Української РСР. – 1984. – додаток до № 51 – Ст. 1122.

7. Кримінальний кодекс України [Текст]: Закон України від 05 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26 – Ст. 131.

8. Повітряний кодекс України [Текст]: Закон України вiд 19 травня 2011 № 3393- VI // Відомості Верховної Ради України – 2011 - № 48-49. – Ст. 536.

9. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

10. Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст]: Закон України від 1 червня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – Ст. 299.

11. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №29. – Ст. 377.

12. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні [Текст]: Закон України від 22 березня 2012 № 4618-VI // Офіційний вісник України від 27.04.2012 - № 30. – Ст. 1101.

13. Про міжнародні договори України [Текст]: Закон України вiд 29 червня 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України – 2004. - № 50. – Ст. 540.

14. Про міжнародне приватне право[Текст]: Закон України вiд 23 червня 2005 р. № 2709-IV // Відомості Верховної Ради України – 2005. - № 32. – Ст. 422.

15. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади[Текст]: Указ Президента України вiд 03 жовтня 1992 р. № 493/92 // Збірник указів Президента – 1992. - № 4.

16. Про інформацію [Текст]: Закон України вiд 02 жовтня 1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 48. – Ст. 650.

17. Про господарські товариства[Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст. 682 .

18. акціонерні товариства[Текст]: Закон України вiд 17 вересня 2008 р. № 514-VI // // Відомості Верховної Ради України – 2008. - № 50 – 51. – Ст. 384 .

19. Про колективне сільськогосподарське підприємство [Текст]: Закон України вiд 14 лютого 1992 р. № 2114-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 20. – Ст. 272.

20. Про телекомунікації [Текст]: Закон України вiд 18 листопада 2003 р. № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України – 2004. - № 12. - Ст. 155.

21. Про поштовий зв'язок [Текст] : Закон України вiд 04 жовтня 2001 р. № 2759-III // Відомості Верховної Ради України – 2002. - № 6. – Ст. 39.

22. Про транспорт [Текст]: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №51. – Ст. 446.

23. Про залізничний транспорт[Текст]: Закон України від 4 липня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №40. – Ст. 183.

24. Про автомобільний транспорт [Текст]: Закон України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №22. – Ст. 105.

25. Про сільськогосподарську кооперацію [Текст]: Закон України вiд 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1997. - № 39. – Ст. 261.

26. Про режим іноземного інвестування [Текст]: Закон України від 19 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №19. – Ст. 80.

27. Про захист економічної конкуренції [Текст]: Закон України від 11 січня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №12. – Ст. 64.

28. Про інвестиційну діяльність [Текст]: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №10. – Ст. 138.

29. Про концесії [Текст]: Закон України від 16 липня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №41. – Ст. 372.

30. Про Національний банк України [Текст]: Закон України вiд 20 травня 1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 29. – Ст. 238.

31. Про банки і банківську діяльність [Текст]: Закон України від 7 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №5-6. – Ст. 30.

32. Про страхування[Текст]: Закон України вiд 07. 03. 1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 18. – Ст. 78.

33. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції [Текст]: Закон України 02 грудня 2010 №2735-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 21. - Ст.144

34. Про стандартизацію і сертифікацію [Текст]: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993р. // Відомості Верховної Ради України – 1993. – №27. – Ст. 289.

35. Про державне регулювання видобутку і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними [Текст]: Закон України вiд 18 листопада 1997 р. № 637/97-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 9. – Ст. 34.

36. Про метрологію та метрологічну діяльність [Текст]: Закон України вiд 11 лютого 1998 р. № 113/98-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 30. – Ст. 194.

37. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності [Текст]: Закон України вiд 01 грудня 2005 р. № 3164-IV // Відомості Верховної Ради України – 2006. - № 12. – Ст. 101.

38. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії[Текст]: Указ Президента України, Положення вiд 19 лютого 1994 р. № 55/94

39. Про ліквідацію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку[Текст]: Указ Президента України; від 23 листопада 2011 № 1061/2011 // Офіційний вісник Президента України від 23 листопада 2011р. - № 31. – Ст. 1192

40. Про заходи щодо врегулювання відносин заборгованості підприємств [Текст]: Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 14. 05. 1997 р. № 207/97-рп // Офіційний вісник України – 1997. - № 20. – Ст. 31.

 

Спеціальна література:

1. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.

2. Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.

3. Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів: зі змінами і доп. станом на 25 груд. 2008 р. / уклад.: В.С.Мілаш. - Х.: Право, 2009. - 717 с.

4. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

5. Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.

6. Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.

7. Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.

8. Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.

9. Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.

10. Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.

11. Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.

12. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.

13. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

14. Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012.

15. Пігач Я.М. Господарське законодавство [Текст] / Я.М. Пугач, М.Л. Труфанова. - К.: “Центр навчальної літератури”, 2009. - 623 с.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав