Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Читайте также:
  1. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  2. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  3. I. Понятие и виды источников (форм) права.
  4. I. Права на результаты интеллектуальной деятельности
  5. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  6. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  7. II. Методология теории государства и права.
  8. II. Организация деятельности Школы Права
  9. II. Основы горного права
  10. III. 10. Особенности канонического права

В схемах та визначеннях

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Донецьк 2008

ББК ХО я73 УДК.34 (072) Х278 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/13.2-82 від 19.01.06 р.)

 

Рецензенти: Марков В.І. – к.ю.н., начальник управління юстиції Донецької області
 
Чувпило О.О. – д.ю.н., професор кафедри спеціально-правових дисциплін Донецького державного університету управління
 
Юсупов В.А. – д.ю.н., професор, ректор Волгоградського інституту економіки, соціології і права

 

Хахуліна К.С., Малига В.А., Стадник І.В.

Теорія держави і права в схемах та визначеннях: Навчальний посібник. - Донецьк: Донецький національний університет, 2008. - 342 с.

 

В навчальному посібнику схематично зображені основні закономірності виникнення, функціонування і розвитку держави і права, методологія дослідження державно-правової організації суспільства та юридична техніка як єдність трьох складових частин предмету загальнотеоретичної науки про право і державу та наведено визначення основних понять, що відображають історичний і сучасний розвиток держави і права, взаємодію правових явищ, місце і роль теорії держави і права в системі юридичних наук.

Рекомендується студентам вищих навчальних закладів, що навчаються юридичній професії.

 

В учебном пособии схематически выражены основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, методология исследования государственно-правовой организации общества и юридическая техника как единство трех составных частей предмета общетеоретической науки о праве и государстве и приведены определения основных понятий, отражающих историческое и современное развитие государства и права, взаимодействие правовых явлений, место и роль теории государства и права в системе юридических наук.

Рекомендуется студентам высших учебных заведений, обучающимся юридической профессии.

 

©Хахуліна К. С., 2008

©Малига В. А., 2008

© Стадник І. В., 2008

 

ЗМІСТ

Вступ  
   
Модуль I «Право як система»  
Теорія держави і права як наука  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Походження держави і права  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Право в системі соціального регулювання відносин у суспільстві  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Джерела (форми) права  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Правотворчість і систематизація в праві  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Право як система. Основні правові системи сучасного світу  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Правова норма  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Тестові завдання для контролю знань з модулю I «Право як система»  
   
Модуль II «Дія права в суспільстві та державі»  
Правові відносини  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Реалізація права. Тлумачення права  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Механізм і ефективність правового регулювання суспільних відносин  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Правомірна і неправомірна поведінка. Юридична відповідальність  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Поняття та ознаки держави. Її сутність і функції  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Форма держави  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Громадянське суспільство і його політична організація (система)  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Правова держава. Поняття, система та захист прав людини  
1. Схеми та визначення  
2. Контрольні питання для самоперевірки знань з теми  
Тестові завдання для контролю знань з модулю II «Дія права в суспільстві та державі»  
   
Рекомендована література  
Підручники та навчальні посібники  
Спеціальна література  
   
Предметний покажчик  

ВСТУП

 

Теорія держави і права - фундаментальна юридична наука, що досліджує основні, загальні закономірності виникнення, функціонування та розвитку державно-правової організації суспільного життя.

Як наука теорія держави і права є самостійною галуззю знань і має специфічний, відокремлений предмет дослідження. Жодна юридична наука, крім теорії, не вивчає весь комплекс державно-правової організації суспільства в цілому. Теорія досліджує її із часу виникнення у всьому процесі розвитку людського суспільства, включаючи сучасну епоху й перспективи майбутнього, під кутом зору виявлення й визначення основних, загальних закономірностей цього процесу, тоді як предмети вивчення інших юридичних наук «локалізовані» у часі (наприклад, історичні науки про державу і право) або просторі (так, цивільне право вивчає певні групи відносин у суспільстві). Тому вивчення теорії держави і права як навчальної дисципліни виступає своєрідним введенням у галузеві юридичні дисципліни.

Пропедевтична роль теорії держави і права в системі юридичних наук обумовлена також тим, що до її предмету у якості складової частини відноситься юридична техніка. Теорія досліджує, узагальнює та систематизує юридичні поняття, терміни, конструкції і т.п. як універсальний категоріальний апарат, єдиний для всіх правових наук.

Фундаментальність теорії як науки і навчальної дисципліни визначається також і тим, що до її предмету відноситься методологія (як вчення про методи і сукупність цих методів). У рамках спеціальності «Правознавство» теорія держави і права здійснює методологічну функцію, досліджуючи зміст загального вчення про методи наукового пізнання і узагальнюючи методи як методологічну основу вивчення різних правових явищ у суспільстві.

Єдність трьох взаємозалежних складових: основні, загальні закономірності виникнення, функціонування та розвитку держави і права, методологія і юридична техніка, виступаючи предметом теорії, передбачає її вивчення на початковому етапі навчання юридичній професії, оскільки засвоєння загальнотеоретичних положень дає студентам необхідну базу для оволодіння галузевими юридичними дисциплінами.

При цьому метою вивчення теорії держави і права як навчальної дисципліни є встановлення й обґрунтування загальних закономірностей виникнення, функціонування та розвитку держави і права. Досягнення цієї мети передбачає реалізацію завдання по навчанню практичним навичкам і вмінням, опанувавши які, студенти могли б:

• правильно і юридично грамотно використовувати правові поняття, терміни, конструкції та категорії;

• застосовувати теоретичні знання в юридичній практиці на основі професійного аналізу системи права і системи законодавства;

• використовуючи критерії класифікації держави і права, визначати форму конкретної держави і вид правової системи;

• здійснювати обґрунтований аналіз юридичних норм;

• тлумачити правові норми;

• аргументувати правові рішення щодо конкретних юридичних справ;

• аналітично оцінювати галузеву належність правових норм і правових відносин.

Зміст теорії держави і права як навчальної дисципліни розкривається в наступних модулях і темах:


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав