Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Читайте также:
  1. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  2. VI. Характеристика сельского хозяйства
  3. Административно-правовой статус граждан (общая характеристика прав и обязанностей в административном праве).
  4. Административное наказание в виде административного штрафа. Характеристика производства по исполнению постановления о наложении административного штрафа.
  5. Актуальні проблемизлочинів проти здоров’я. Загальна характеристика й види. Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання.
  6. Акустические колебания, их характеристика и воздействие на организм.
  7. Амплитудно-частотная характеристика.
  8. Баня и сауны, характеристика
  9. Билет 4. Характеристика педагогической деятельности.
  10. Билет № 18. Общая характеристика младшего школьника. Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте

Єдиним учасником товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Астарта-Київ», зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 2 березня 1993 року; місцезнаходження: м. Київ, вулиця Почайнинська, буд. 38/44.

Майно Товариства може використовуватися як застава для забезпечення по всіх видах його зобов’язань, включаючи залучення позичкових коштів. Для забезпечення зобов’язань можуть служити майнові права СТОВ «НІКА» на будівлі, споруди, обладнання, а також тінші майнові права. Майно становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно товариства належить йому на праві власності.

Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його учасників. Його розмір становить 61000 гривень. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, а також інші майнові права, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Товариство створює резервний фонд у розмірі до 25 % статутного капіталу. Резервний капітал формується за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку у розмірах, встановлених Загальними зборами учасників, але не менше, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку, до досягнення фондом вказаного розміру. Цей фонд призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків, отриманих в результаті фінансової діяльності Товариства, позапланових витрат і шкоди, що виникла в результаті непередбачених обставин.

Видом економічної діяльності СТОВ «НІКА» є:

- виробництво, заготівля, зберігання, реалізація, переробка, транспортування сільськогосподарської продукції;

- закупівля сільськогосподарської продукції, худоби, товарно-матеріальних цінностей, в т. ч. в населення за готівку;

- оренда земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- вирощування зернових, технічних та інших культур, не віднесених до інших класів рослинництва;

- надання послуг в рослинництві;

- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, товарів виробничо-технічного призначення, сировини;

- виробництво цукру з цукрових буряків та сирцю, сухого жому, меляси, сирого жому, вапна, електроенергії, теплоенергії;

- вирощування насіння сільськогосподарських культур,Ю виведення нових сортів та гібридів;

- надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговуючим персоналом;

- оренда землі, основних та оборотних засобів виробництва;

- здійснення ремонту(спеціалізований) тракторів та інших сільськогосподарських машин;

- приймання, зберігання, оптова та роздрібна торгівля добривами, засобами захисту рослин, отрутохімікатами.

Важливим показником діяльності підприємства є його фінансовий стан.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів.

Інформаційними джерелами даного аналізу є фінансова звітність за три роки, а саме:

- форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

- форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупнийдохід)»;

- форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»;

- форма № 4 «Звіт про власний капітал»;

- форма № 5 «Примітки до річної звітності».

Важливим напрямом загальної оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання є аналіз його майнового стану за інформацією бухгалтерського балансу. Майновий стан підприємства характеризується складом, розміщенням, структурою та динамікою активів (майна) і пасивів (власного капіталу і зобов’язань).

Аналіз майнового стану підприємства проводиться за допомогою скороченого аналізу балансу, який утворюється з вихідного балансу шляхом об’єднання в окремі групи однорідних за своїм складом та економічним змістом статей. За інформацією форми №1 «Баланс» СТОВ «НІКА» 2011-2013 рр. у табл. 2.1 проведемо аналіз майна підприємства.

Таблиця 2.1

Динаміка, склад і структура майна СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр. (станом на кінець року)

Вид активів (майна) 2011 р. 2012 р. 2013 р. Зміни (+,-)
сума, тис. грн у % до підс-умку сума, тис. грн у % до підс-умку сума, тис. грн у % до підс-умку сума, тис. грн частки, в.п. у % 2013 до 2011 р.
Майно-всього   100,0   100,0   100,0 +71128 - у 2,5 р. б
1. Необоротні активи   4,0   16,6   10,0 +10010 +6,0 у 5,3 р. б.
1.1. Основні засоби   4,0   16,5   9,9 +9890 +5,9 у 5,2 р. б.
2. Оборотні активи   96,0   83,4   90,0 +61118 -6,0 у 2,3 р. б.
Продовж. табл. 2.1
А                  
2.1. Запаси   65,1   50,5   64,0 +45001 -1,1 у 2,5 р. б.
2.1.1. Виробничі запаси   1,8   1,9   1,9 +1403 +0,1 у 2,6 р. б.
2.1.2. Незавершене виробництво   37,3   18,1   28,2 +15788 -9,1 +89,0
2.1.3. Готова продукція і товари   26,0   30,5   33,8 +27810 +7,9 у 2,3 р. б.
2.2. Поточні біологічні активи - - - -   1,4 +1639 +1,4 -
2.3. Поточна дебіторська заборгованість   13,7   9,4   9,3 +4520 -4,4 +69,3
2.4. Гроші та їхеквіваленти, поточні фінансові інвестиції   0,3   0,0   0,1 -18 -0,2 -11,9
  2.5. Інші оборотні активи     22,9   15,2 +5320 +11,5 +42,0
26,7  
3. Необоротні активи, утримувані для продажу - - - - - - - - -
                       

 

Результати горизонтального і вертикального аналізу майна (табл. 2.1) свідчать про наявність як позитивних, так і негативних ознак і тенденцій у майновому стані підприємства за інформацією активу балансу. До позитивних характеристик майнового стану належать такі:

- у 2013 році порівняно з 2011 роком вартість майна збільшилася на 71128 тис. грн, або у 2,5 раза, що свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства. Необоротні активи зросли на 10010 тис. грн (у 5,3 раза), а оборотні активи – на 61118 тис. грн (у 2,3 раза);

- необоротні активи представлені насамперед основними засобами, вартість яких збільшилася на 9890 тис. грн, або у 5,2 раза. Їх частка у майні зросла з 4,0 % до 9,9 %. Це свідчить про поліпшення матеріальних умов для розширення основної діяльності підприємства;

- серед видів оборотних активів найбільший темп зростання мають запаси (2,5 раза). Проте більше швидкі темпи зростання майна порівняно з темпами зростання оборотних активів, спричинило скорочення питомоє ваги оборотних активів у валюті балансу з 66,1 % до 64,0 %.

Водночас є й негативні характеристики майнового стану, зокрема:

- вартість готової продукції і товарів збільшилася на 27810 тис. грн (у 2,3 рази), їх частка в майні зросла з 26,0 до 30,5%, що може свідчити про зниження ефективності маркетингової політики підприємства.

Фінансові ресурси підприємства – це кошти, що перебувають в розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань [23, с. 123]. Фінансові ресурси підприємств формуються за рахунок внутрішніх (статутний капітал, амортизаційні відрахування, валовий дохід і прибуток) і зовнішніх (отримані кредити; пайові й інші внески; кошти, мобілізовані на фінансовому ринку) джерел.

За даними форми №1 «Баланс» в табл. 2.2 проведемо аналіз динаміки та структури джерел формування капіталу.

 

Таблиця 2.2

Склад і структура джерел формування капіталу СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр. (станом на кінець року)

Вид пасивів (джерел формування капіталу) 2011 р. 2012 р. 2013 р. Зміни (+,-)
сума, тис. грн у % до підс-умку сума, тис. грн у % до підс-умку сума, тис. грн у % до підс-умку сума, тис. грн частки, в.п. у % 2013 до 2011 р.
Джерела формування капіталу-всього   100,0   100,0   100,0 +71138 - у 2,5 р. б.
Продовж. табл. 2.2
А                  
1.Власний капітал   32,4   10,3   9,5 -4136 -22,9 -26,9
1.1.Зареєстрований (пайовий) капітал   0,1   0,1   0,1 +1 -0,1 +1,7
1.2.Резервний капітал   0,6   0,4   0,3 - -0,4 -
1.3.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   14,5 -609 -0,8   9,2 +4011 -5,3 +58,2
2.Зобов'язання і забезпечення   67,6   89,7   90,5 +75274 +22,9 у 2,3 р. б.
2.1.Довгострокові зобов'язання і забезпечення - - - - - - - - -
2.2.Поточні зобов'язання забезпечення   67,6   89,7   90,5 +75274 +22,9 у 2,3 р. б.
2.2.1.Поточна кредиторська заборгованіст   58,8   89,3   57,0 +39697 -1,8 у 2,4 р. б.
2.3.Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуванимидляпродажу. - - - - - - - - -

 

Результати горизонтального і вертикального аналізу джерел формування капіталу (табл. 2.2) свідчить про наявність як позитивних, так і негативних ознак і тенденцій у майновому стані підприємства за інформацією пасиву балансу.

До позитивних характеристики належать такі:

- у 2013 році порівняно з 2011 роком вартість джерел формування капіталу збільшилася на 71138 тис. грн, або у 2,5 раза.

- у складі власного капіталу питома вага нерозподіленого прибутку збільшилася на 4011 тис. грн (58,2%).

- у балансі відсутні суми за «негативними» статтями пасиву: неоплачений капітал, вилучений капітал.

До негативних характеристик належать такі:

- збільшилася залежність підприємства від поточних зобов’язань і забезпечень (їх сума зросла відповідно на 75274 тис. грн (у 2,3 раза);

- збільшилася поточна кредиторська заборгованість на 39697 тис. грн (у 2,3 раза).

- зобов’язання і забезпечення збільшилися на 75274 тис. грн (у 2,3 раза), а власний капітал зменшився на 4136 тис. грн (26,9 %). Така динаміка складових пасиву балансу зумовила підвищення частки зобов’язання і забезпечення в джерелах формування капіталу з 67,6 % до 90,5 % (на 22,9 в.п.) і, відповідно, зниження частки власного капіталу з 32,4 % до 9,5 %.

Критеріями оцінки фінансового стану підприємства у короткостроковій перспективі є його ліквідність і платоспроможність, тобто можливість своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за поточними зобов’язаннями.

Рівень ліквідності активів пов'язаний із часом, необхідним для перетворення їх у грошові кошти. Чим менша тривалість періоду, протягом якого даний вид активів трансформується у грошові кошти, тим вищим є рівень його ліквідності.

Аналіз ліквідності балансу проведемо в табл. 2.3 шляхом порівняння сум платіжних засобів в активі, які груповані за рівнем ліквідності, з платіжними зобов’язаннями в пасиві, які згруповані за терміновістю оплати.

За даними табл. 2.3 у 2011 році нестача високоліквідних оборотних активів для покриття найбільш термінових зобов’язань становила 27790 тис. грн, а в 2013 році вже був надлишок у сумі 68769 тис. грн. За середньо- і низьколіквідними оборотними активами спостерігається надлишок платіжних засобів: за середньоліквідними він зменшився з 11488 до 4130 тис. грн, а за низько ліквідними збільшився з 34459 до 39165 тис. грн. Таким чином, у 2011 році баланс не був абсолютно ліквідним у зв’язку з нестачею високоліквідних оборотних активів, а у 2013 році спостерігається стан абсолютної ліквідності.

Таблиця 2.3
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 54 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав