Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Читайте также:
  1. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  2. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  3. II. Структура курсовой работы
  4. II. Структура реферата
  5. III. Структура выпускной квалификационной работы
  6. L Структура деятельности.
  7. Oslash;Олигополия – это рыночная структура, где оперируют:небольшое количество конкурирующих фирм
  8. VI. Характеристика сельского хозяйства
  9. А. Структура системы управления корпоративными финансами
  10. Административно-правовой статус граждан (общая характеристика прав и обязанностей в административном праве).

РОЗДІЛ 1

Базовим підприємством для написання переддипломної фахової практики було обрано Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «НІКА». Скорочена назва – СТОВ «НІКА». Воно розташоване за адресою: Україна, 63024, Харківська область, Валківський район, село Костів, вул. Миру.

Досліджуване підприємство здійснює самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність з метою одержання прибутку, наступного його розподілу між учасниками та досягнення економічних і соціальних результатів. З момент його державної реєстрації є юридичною особою приватного права. СТОВ «НІКА» може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України та відповідає меті створення.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках України та за кордоном, круглу печатку із своїм найменування та штампи, емблему, бланки із своїми реквізитами, товарний знак, відповідно зареєстрований, та інші атрибути.

Товариство може:

- самостійно розпоряджатися своїм майном;

- користуватися банківськими та комерційними кредитами, в тому числі і у іноземній валюті;

- набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов’язання;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

- від свого імені укладати з українськими та іноземними підприємствами,установами, організаціями, товариствами, фірмами та окремими особами як в Україні, так і за кордоном;

- мати у власності рухоме і нерухоме майно;

- вести спільну діяльність з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами;

- створювати на території України та за її межами філії, представництва, агентствами, дочірні підприємства, структурні підрозділи та інше;

- відкривати у банках та інших кредитно-фінансових установах, в т. ч. за кордоном, розрахункові та інші рахунки в українській та іноземній валюті та може надавати право структурним підпрозділам відкривати у банках та інших кредитно-фінансових установах розрахункові та інші рахунки в українській та іноземній валюті;

- випускати цінні папери (облігації, векселі).

Основним видом діяльності товариства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

СТОВ «НІКА» має свою організаційну структуру управління. Вона характеризується кількістю органів управління, порядком їх взаємодії та функціями, які вони виконують.

Головне призначення організаційної структури − забезпечити ефективну діяльність управлінського персоналу. До його складу на підприємстві входять: керівник підприємства, керівники підрозділів, фахівці, обслуговуючий персонал.

Учасниками СТОВ «НІКА» можуть бути юридичні або фізичні особи. Вони мають право:

− брати участь в управлінні товариством в порядку, визначеному статутом;

− брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частину;

− вийти у встановленому порязку з товариства;

− одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому статутом;

− одержувати в першочерговому порядку продукцію і послуги товариства.

Учасники СТОВ «НІКА» зобов’язані:

− виконувати свої зобов’язання перед товариством, у тому числі ті, що пов’язані з майновою участю, а також робити вклади у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими рішенням учасників та статутом;

− брати участь в управлінні товариства в порядку, визначеному сатутом;

− сприяти товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності.

Основними органами Товариства є:

- загальні збори учасників Товариства;

- директор;

- ревізійна комісія.

Фінансовий апарат СТОВ «НІКА» складається з головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, бухгалтера рослинництва. У кожного з бухгалтерів є посадова інструкція в якій вказано: які завдання та обов’язки він виконує; в чому бере участь; яку несе відповідальність та що повинен знати.

Для визначення виробничого напрямку та спеціалізації підприємства необхідно проаналізувати структуру товарної продукції за останні три роки.

За даними табл.1.1 спостерігаємо, що продукція рослинництва в цілому збільшилася у 2013 році порівняно з 2011 роком на 21564 тис. грн (у 4,7 раза). Пшениця озима збільшилася на 5789 тис. грн, кукурудза – на 8507 тис. грн, ячмінь ярий – на 456 тис. грн, соняшник – на 4564 тис. грн, соя – на 2248 тис. грн.

Рівень забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами у 2012 році дуже знизився, оскільки, підприємство є державним та існує за рахунок того, що вирощує та продає, а літо 2012 року, було досить важким для господарства: мала кількість опадів потягнула за собою неврожай ранній зернових та зернобобових культур.

Таблиця 1.1

Склад і структура товарної продукції у СТОВ «НІКА»
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 76 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав